قيـــمت (ريـــال)قيـــمت (ريـــال)قيـــمت (ريـــال)ابــعاد خارجی (سانتيمتر)ابــعاد داخلی (سانتيمتر)مــدل كالارديف
 رمز دار (Digital)
 رمز دار (Variable)بدون رمزعمق  ×  عرض  ×  ارتفاععمق  ×  عرض  ×  ارتفاع
                       –            3,430,00040 × 33 × 3028 × 26/5 × 18100 MS1
            9,580,000           6,580,000            5,030,00050 × 38 × 3538× 31 × 19 150/1 MS2
           10,630,000           7,630,000            6,080,00050 × 40 × 3539 × 30 × 21 150/1 MZ3
            12,400,000              9,400,000          7,850,00083 ×38 × 3538 × 31 × 19 150/2 MS4
26 × 31 × 19
           13,500,000            10,500,000           8,950,00085 × 40 × 3539 × 31 × 21 150/2 MZ5
29 × 31 × 21
            10,700,000            7,700,000            6,150,00060 × 45 × 4048 × 38 × 24250 MS6
 11,720,000 8,720,000 7,170,00049× 36 × 26250 MZ7
          13,920,000            10,920,000           9,370,000100 × 45 × 4188 × 38 × 24300 MS8
          16,720,000         13,720,000          12,170,00089 × 36 × 24300 MZ9
          12,220,000            9,220,000          7,670,00070 × 53 × 5058 × 46 × 34 350/1 MS10
         13,770,000          10,770,000            9,220,00059 × 42 × 36 350/1 MZ11
            13,900,000             10,900,000           9,350,000100 × 45 × 4048 × 38 × 24 350/2 MS12
33 × 38 × 24
           16,940,000           13,940,000          12,390,00049 × 36 × 26 350/2 MZ13
34 × 36 × 26
          16,660,000         13,660,000            12,110,000118 × 53 × 51106 × 46 × 34500 MS14
          19,270,000         16,270,000          14,720,000107 × 42 × 34500 MZ15
            20,060,000           17,060,000          15,510,00080 × 60 × 6070 × 50 × 45530 MZ16
          32,310,000          29,310,000        27,760,00080 × 60 × 6059 × 49 × 38530 HMZ17
         17,730,000          14,730,000          13,180,000118 × 53 × 5158 × 46 × 34550 MS18
41 × 46 × 34
           20,340,000          17,340,000         15,790,00059 × 42 × 36550 MZ19
42 × 42 × 36
            21,400,000           18,400,000         16,850,000100 × 60 × 6090 × 50 × 45630 MZ20
         34,880,000         31,880,000         30,330,000100 × 60 × 6079 × 49 × 38630 HMZ21
         22,680,000          19,680,000          18,130,000120 × 60 × 60110 × 50 × 45730 MZ22
         37,610,000          34,610,000         33,060,000120 × 60 × 6099 × 49 × 38730 HMZ23
            14,030,000            11,030,000            9,480,000100 × 45 × 4188 × 38 × 24 اسلحه   300MS24
          16,920,000          13,920,000         12,370,00089 × 36 × 24 اسلحه   300MZ25
          17,480,000           14,480,000          12,930,000118 × 53 × 51106 × 46 × 34 اسلحه   500MS26
          20,670,000         17,670,000           16,120,000107 × 42 × 34 اسلحه   500MZ27
          22,460,000           19,460,000           17,910,000128 × 60 × 51117 × 49 × 34 اسلحه   600MZ28
        23,770,000         20,770,000          19,220,000138 × 60 × 51127 × 49 × 34 اسلحه   700MZ29
           6,280,000           3,280,000            1,730,00025 × 35 × 2525 × 35 × 25  هتلی 25MS30
             6,510,000            3,510,000             1,960,00030 × 35 × 3030 × 35 × 30  هتلی 35MS31
           6,860,000           3,860,000            2,310,00035 × 45 × 4035 × 45 × 40  هتلی 45MS32
          32,940,000          29,940,000185 × 120 × 52183 × 118 × 41 بایگانی MS33
        38,250,000        35,250,000 بایگانی MZ34
         54,270,000         51,270,000185 × 120 × 52179 × 114 × 37 بایگانی نسوز MZ35
         54,280,000 امانات 16 خانه MA36
          35,140,000          32,140,00080 × 150 × 6569 ×140 × 43 ويترينی 1/5  MS37
          44,680,000          41,680,000 ويترينی 1/5  MZ38
         39,890,000        36,890,000130 × 65 × 60119 × 54 × 38750MZ39
         45,860,000         42,860,000140 × 70 × 65129 × 59 × 431000MZ40
          52,990,000          49,990,000150 × 80 × 75139 × 69 × 531500MZ41
          59,130,000         56,130,000180 × 85 × 80169 × 74 × 582000يكدرب MZ42
          84,050,000           81,050,000205 × 140 × 80194 × 129 × 582000دودرب MZ43
           71,190,000          68,190,000200 × 100 × 40 75 × 175درب ایمنی خزانه 2000MZ44
           90,640,000        87,640,000235 × 135 × 60100 × 200درب ایمنی خزانه 2500MZ45
         39,690,000         36,690,00030 ×80 × 8060 × 60درب فرار (خزانه) MZ46
        246,200,000        243,200,000100×200×100  (مخزن)آسانسوري MA47
      173,870,000       170,870,000آسانسوري MZ48
           9,750,000 75 × 175درب محافظ (خزانه)200049
           11,520,000 95 × 195درب محافظ (خزانه)250050