لیست قیمت گاوصندوق آرکا

لیست قیمت گاوصندوق نسوز آرکا

لیست قیمت محصولات گروه تولیدی صندوق نسوز آرکا ( محمدزاده ) به شرح زیر است. لازم به ذکر است که با توجه به گذشت زمان و شرایط  لیست قیمت محصولات نیز به روز می گردد. لذا این لیست قیمت، مرجع اصلی قیمت های گاوصندوق های شرکت آرکا می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از هر محصول می توانید به قسمت همه محصولات رفته و توضیحات کامل هر محصول را به طور جداگانه مطالعه فرمایید. همچنین به جز استفاده از لیست قیمت، می توانید فقط با یک تماس از مشاوره های رایگان مشاوران خبره شرکت آرکا بهره مند گردید و انتخاب بهتری داشته باشید.

لیست قیمت گاوصندوق آرکا

قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) ابــعاد خارجی (سانتيمتر) ابــعاد داخلی (سانتيمتر) مــدل كالا رديف
 رمز دار (Digital)
 رمز دار (Variable) بدون رمز ارتفاع ×  عرض × عمق ارتفاع ×  عرض  ×  عمق
4,730,000 40 × 33 × 30 28 × 26/5 × 18 100 MS 1
12,010,000         8,010,000           5,410,000 50 × 38 × 35 38× 31 × 19  150/1 MS 2
      14,990,000 10,990,000 8,390,000 50 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/1 MZ 3
 17,4303,000 13,430,000 10,830,000 83 ×38 × 35 38 × 31 × 19  150/2 MS 4
26 × 31 × 19
      18,950,000    14,950,000          12,350,000 85 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/2 MZ 5
29 × 28× 20
15,310,000            11,310,000          8,710,000 60 × 45 × 40 48 × 38 × 24 250 MS 6
 16,750,000  12,750,000  10,150,000 49× 36 × 26 250 MZ 7
          19,510,000           15,510,000          12,910,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24 300 MS 8
          22,390,000          19,930,000           16,790,000 89 × 32 × 25 300 MZ 9
         17,170,000          13,170,000            10,570,000 70 × 53 × 50 58 × 46 × 34  350/1 MS 10
           19,330,000            15,330,000             12,730,000 59 × 40 × 36  350/1 MZ 11
           19,510,000            15,510,000           12,910,000 100 × 45 × 40 48 × 38 × 24  350/2 MS 12
33 × 38 × 24
        23,690,000 19,690,000            17,090,000 49 × 32 × 25  350/2 MZ 13
34 × 32 × 25
          23,2390,000           19,290,000           16,690,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34 500 MS 14
          26,890,000           22,890,000       20,290,000 107 × 40 × 36 500 MZ 15
         237,990,000           23,990,000          21,390,000 80 × 60 × 60 70 × 50 × 45 530 MZ 16
         44,910,000          40,910,000           38,310,000 80 × 60 × 60 59 × 49 × 38 530 HMZ 17
           24,790,000           20,790,000           18,190,000 118 × 53 × 51 58 × 46 × 34 550 MS 18
41 × 46 × 34
        28,390,000            24,390,000           21,790,000 59 × 40 × 36 550 MZ 19
42 × 40 × 36
         25,970,000 21,970,000          19,370,000 100 × 60 × 60 90 × 50 × 45 630 MZ 20
          41,470,000          37,470,000         34,870,000 100 × 60 × 60 79 × 49 × 38 630 HMZ 21
         27,440,000 23,440,000           20,840,000 120 × 60 × 60 110 × 50 × 45 730 MZ 22
         44,620,000         40,620,000          38,020,000 120 × 60 × 60 99 × 49 × 38 730 HMZ 23
          19,690,000           15,690,000             1,090,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24  اسلحه   300MS 24
         233,670,000          19,670,000           17,070,000 89 × 36 × 24  اسلحه   300MZ 25
            24,430,000 20,430,000           17,830,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34  اسلحه   500MS 26
          28,830,000            24,830,000          22,230,000 107 × 42 × 34  اسلحه   500MZ 27
           27,190,000            22,190,000           20,590,000 128 × 60 × 51 117 × 49 × 34  اسلحه   600MZ 28
         28,710,000         24,710,000            22,110,000 138 × 60 × 51 127 × 49 × 34  اسلحه   700MZ 29
      8,990,000             4,990,000              2,90,000 25 × 35 × 25 25 × 35 × 25   هتلی 25MS 30
             9,310,000             5,3310,000          2,710,000 30 × 35 × 30 30 × 35 × 30   هتلی 35MS 31
             9,790,000              5,790,000   3,190,000 35 × 45 × 40 35 × 45 × 40   هتلی 45MS 32
         39,480,000         35,480,000 185 × 120 × 52 183 × 118 × 41  بایگانی MS 33
         45,580,000           41,580,000  بایگانی MZ 34
          64,010,000         60,010,000 185 × 120 × 52 179 × 114 × 37  بایگانی نسوز MZ 35
         62,420,000  امانات 16 خانه MA 36
         42,010,000          38,010,000 80 × 150 × 65 69 ×140 × 43  ويترينی 1/5  MS 37
          52,980,000          48,980,000  ويترينی 1/5  MZ 38
          47,480,000           43,480,000 130 × 65 × 60 119 × 54 × 38 750MZ 39
         54,330,000          50,330,000 140 × 70 × 65 129 × 59 × 43 1000MZ 40
           62,540,000 58,540,000 150 × 80 × 75 139 × 69 × 53 1500MZ 41
        69,60,0000          65,600,000 180 × 85 × 80 169 × 74 × 58 2000يكدرب MZ 42
          98,260,000 94,260,000 205 × 140 × 80 194 × 129 × 58 2000دودرب MZ 43
           83,460,000           79,460,000 200 × 100 × 40  75 × 175 درب ایمنی خزانه 2000MZ 44
105,830,000          101,830,000 235 × 135 × 60 100 × 200 درب ایمنی خزانه 2500MZ 45
           47,240,000 43,240,000 30 ×80 × 80 60 × 60 درب فرار (خزانه) MZ 46
     264,350,000 260,350,000 100×200×100  (مخزن) آسانسوري MA 47
         230,350,000         226,350,000 آسانسوري MZ 48
            11,210,000  75 × 175 درب محافظ (خزانه)2000 49
          13,240,000  95 × 195 درب محافظ (خزانه)2500 50