درباره شرکت آرکا

رسالت :
کلیه کارکنان شرکت از منزل بیرون نمی آیند مگر برای ارتقاع سطح آرامش جامعه.
آرامش کامل ==> آرکا