لیست قیمت گاوصندوق نسوز آرکا

ردیف                                  
                 مدل                                                                                   
 قيمت بدون رمز(ریال)   قيمت با رمز مکانیکی(ریال)  قیمت با رمز دیجتال (ریال)
1 100MM 2,750,000

2 100MS 3,210,000 - -
 
3 150/1MM 3,670,000 5,020,000 -
4 150/1MS 4,710,000 6,06,000 8,260,000 
5 150/1MZ 5,690,000 7,040,000 9,240,000
6 150/2MM 7,57,000 9,77,000
7 150/2MS 7,340,000 8,690,000 10,890,000
8 150/2MZ 7,870,000 9,720,000 11,920,000
9 250MM 4,560,000 5,910,000 -
10 250MS 5,750,000 7,100,000
9,300,000
11 250MZ 6,710,000 8,060,000 10,260,000
12 300MM 6,520,000 7,870,000
-
13 300MS 8,760,000 10,110,000 12,310,000
14 300MZ 11,380.000 12,730,000 12,950,000
15 350/1MS 7,170,000 8,520,000 10,720,000
16 350/1MZ 8,620,000 9,970,000 12,170,000
17 350/2MM 6,760,000
8,110,000 -
18 350/2MS 8,740,000 10,090,000 12,290,000
19 350/2MZ 11,580,000 12,930,000 13,150,000
20 500MS 11,620,000 12,970,000 13,190,000
21 500MZ 13,760,000 15,110,000 17,310,000
22 550MS 12,320,000 13,670,000 15,870,000
23 550MZ 14,770,000 16,120,000 16,340,000
24 اسلحه 300MS 8,860,000 10,210,000 12,040,000
25 اسلحه 300MZ 10,620,000 11,970,000 14,170,000
26 اسلحه 500MS 11,890,000 13,240,000 15,440,000
27 اسلحه 500MZ 14,170,000 15,520,000 17,720,000
28 اسلحه 600MZ 15,580,000 16,930,000 19,130,000
29 اسلحه 700MZ 16,870,000 18,220,000 20,420,000
30 هتلی 35MS 1,620,000 2,970,000 5,170,000
31 هتلی 45MS 2,160,000 3,510,000 5,710,000
32 بایگانی MS - 25,730,000 27,930,000
33 بایگانی MZ - 28,720,000 30,920,000
34 بایگانی نسوز MZ - 41,570,000 43,770,000
35 امانات 20 خانه MS 29,560,000 - -
36 امانات 20 خانه MA 50,730,000 - -
37 ویترینی 1/5 MS - 29,850,000 32,050,000
38 ویترینی 1/5 MZ - 35,760,000 37,960,000
39 750MZ - 31,620,000 33,820,000
40 1000MZ - 37,970,000 40,170,000
41 1500MZ - 43,790,000 45,990,000
42 2000MZ یک درب - 49,970,000 52,170,000
43 2000MZ دودرب - 71,240,000 73,440,000
44 درب ایمنی خزانه2000MZ  - 61,530,000 63,730,000
45 درب ایمنی خزانه 2500MZ - 77,470,000 79,670,000
46 درب فرار (خزانه) MZ - 34,100,000 36,300,000
47 آسانسوری MA - 217,100,000 219,300,000
48 آسانسوری MZ - 149,500,000 151,700,000
49 درب محافظ(خزانه) 2000 9,120,000 - -
50 درب محافظ (خزانه) 2500 10,770,000 - -